Allergicentrum StockholmOm ossAPC Astma/allergi/KOLKliniska verktygLänkarPubliceratFallSpirometriSökLed jobbLogga in
8 april 2011
Regeringen satsar 60 miljoner på Nationella Kvalitetsregister


För närvarande (2011) finns 89 så kallade "Nationella Kvalitetsregister" i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. 8 av registerna berör primärvården. Två av dessa register berör området Lung och allergi, nämligen KOL-registret och Astmaregistret.

Bakgrunden till utvecklingen av ett kvalitetsregister för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är att sjukdomen idag utgör den femte största dödsorsaken och är den enda dödliga sjukdom som fortfarande ökar. Antalet personer som lider av sjukdomen har beräknats till mellan 400–700 000. Den stora variationen beror på att antalet odiagnostiserade fall är många. Man har i flera studier kunnat belysa att det finns klara brister i omhändertagandet av denna patientgrupp både vad gäller diagnos och behandling. Det förekommer även regionala skillnader i hur man omhändertar patienterna. Förutom att detta innebär en försämrad vård för patienterna med försämrad livskvalitet så har man också kunnat se att ett optimalt omhändertagande av KOL-patienter enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, även innebär att samhället sparar pengar. Således finns många skäl till att tidigt diagnostisera och sätta in adekvata åtgärder till denna grupp av patienter.


Nationella Astmaregistret har utformats av representanter från vårdprofessionerna inom primär-, specialist- och slutenvård under en två års tid och är idag klart att pilottestas i juni 2011. Registret syfte är att kunna bidra till lika vård för alla oavsett var i Sverige de bor. I Sverige har ca 900 000 individer diagnosen astma. Astma beräknas kosta samhället 7 miljarder kronor om året. Studier visar att uppemot 4 av 10 astmatiker använder sin vid behovsmedicin mer än vad de borde och 1 av 6 har sökt akut för sin astma senaste halvåret. Detta trots att målsättningen är att alla astmatiker idag ska kunna leva ett normalt liv utan symtom.


Idag kan man via RiksKOLs hemsida rekvirera inloggningsuppgifter och börja registrera sina patienter. Gå in på http://www.ucr.uu.se/rikskol/

 

Vill du veta mer om registren kan du ta kontakt med: kerstin.sundell-berstrom@karolinska.se eller lene.nordstrand@sll.se

Du kan också läsa mer om registerarbetet här:
Kvalitetsregister.doc
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2011-04-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum