Falldiskussioner som tagits upp på VC:
 se även "utförligare fallbeskrivningar" i vänstermenyn.                                  

 

 

 

 Obs! Uppgifter i fallbeskrivningarna som skulle kunna leda till identifikation är ändrade eller borttagna.  

Kvinna i 30-årsåldern som reagerat på färskpressade morötter. Pollenallergi. Söker pga. reaktion med utslag och klåda/svullnad i halsen, känner även av andningsbesvär. Tidigare även reagerat på nötter och mandel. Fick recept på Anapen, men har ej hämtat ut. Fråga: Ska denna patient ha Anapen? 

Svar från Maria Skedinger och Daiva Helander:  Nej, patienten har inte haft någon anafylaktisk reaktion. Ska i första hand ta antihistamin. Troligt att detta är en korsreaktion. Man kan i vissa fall (till ex när det gäller jordnöt) numera ta en komponentanalys som visar om allergin är "äkta" eller en ofarligare korsreaktion. (rAra h8 = parabjörksyndrom). Görs än så länge mest på specialistkliniker.Detta behöver man dock inte göra om anamnesen är tydlig som i det aktuella fallet. Om pricktest björk på en patient som reagerat på nötter är negativ är risken större att det rör sig om "äkta" nötallergi. Man ska alltid vara uppmärksam på om patienten reagerar på lukt, vilket kan tala för risk för allvarligare reaktion.  

 

Pojke som vill skaffa hamster. Har en förkylningsastma och lindriga eksem. Rådet är att ta en phadiatop om det visar sig att pojken är atopiker får man informera att risker finns att allergi kan utvecklas, om ej atopiker kan vi med dagens kunskap inte avråda till att skaffa hamstern, utan man får prova och se om det går. 
Man skall också veta att tester är ej liktydigt med klinisk allergi. Positva tester visar bara en sensibilisering och vid negativa tester kan ändå klinisk allergi finnas, så tester är endast hjälpmedel vid diagnostik.

 

Äldre kvinna med KOL har Symbicort forte 1x2, Combivent och Theo-Dur, FEV1 57 % men är reversibel 24 %. Hon har inte fått ta sin medicin före spirometrin. Diskussion om huruvida patienten ska ta sin vanliga medicin före spirometriundersökning - det rimliga är att det görs en spirometri för att sätta diagnos då ska patienten inte ta medicin innan, men om spirometrin görs för att kontrollera insatt behandling då bör hon ta medicinen som vanligt och sedan ändå göra rev-test för att se om hon är optimalt behandlad.

Anti-IgE, Xolair: Erfarenheten i Stockholm är ännu begränsad. Ett fall där en av deltagarna hade egen erfarenhet beskrevs. Patienten hade svår allergisk astma, bland annat mot katt. Arbetade tillsammans med en man som hade katter hemma så pat. blev indirekt exponerad dagligen. Han hade gjort 20-talet akutbesök på sjukhus det senaste året. Efter insättande av Xolair hade bilden förändrats radikalt, nu inga akutbesök. Behandlingen utförs på specialistklinik.  

Kvinna med köldurticaria sedan många år. Urticarian har tidvis varit svår, t.ex så har har hon vid cykling kunnat få urticaria på låren pga. avkylningseffekten. Kan inte badautomhus. Vid handtvätt måste hon se till att vattnet är riktigt varmt för annars svullnarfingrarna. Använder Zyrlex 1 tabl dagligen. Vad kan göras för att förbättra patientens situation?
Köldurticaria är svårbehandlad, och ansträngningarna får framför allt inriktas på att undvika provocerande moment. Det är viktigt att klä sig så att utsatta kroppsdelar skyddas när så är möjligt. Betonades risken med utomhusbad som kan orsaka generell urticaria, blodtrycksfalloch drunkningsrisk. I det aktuella fallet rekommenderades ökad dos Zyrlex och eventuellt byte till Semprex eller Kestine. Med dessa senare mediciner medföljer dock risk för viss sedering.
  

Pat som haft kraftig lokal reaktion på getingstick. Han hade fått Epipen utskriven och önskade nu förnyelse av recept. Är lokal reaktion en rimlig indikation för denna behandling? Svar: Kraftig lokal reaktion på getingstick innebär inte någon ökad risk för att få en svår anafylaktisk reaktion vid ett förnyat stick enligt studier av getingallergins naturalförlopp. Detta gäller även om patienten skulle ha IgE-ak mot geting. Så evidens för
autoinjektor med adrenalin föreligger knappast i det aktuella fallet.
Frågan initierade en vidgad diskussion om förskrivning av Epipen alt Anapen. Hur ge patienten bra information, möjlighet till att träna att injicera sig själv. Kerstin Sundell och Anne Kihlström informerade om, och demonstrerade, Anapeninjektorn. Anapen används numer både vid barn- och vuxenallergologen på Karolinska.


Stort djurintresse och allergi, yrkesval?Ung kvinna som utbildar sig till veterinär och är i slutet av utbildningen. Hon har nu sökt för återkommande besvär med hosta. Hon har en sedan tidigare känd allergi mot gräspollen.Hon har hund, marsvin och kanin hemma men tycker inte att hon märkt problem med dessa djur. Spirometri är normal. RAST visade svagt positiv reaktion för hund (klass 1). Frågan var om SIT mot timotej kunde vara av värde för patienten.Diskussionen blev livlig och kom även att gälla riskerna med patientensyrkesval. Förslagen blev att det vore bra att bedöma om patienten idag har en kliniskt manifest allergi mot pälsdjur. Det vore bra att veta om patienten har IgE-antikroppar mot marsvin och kanin, och åter förhöra sig om eventuella besvär av dessa djur och hund. Kan hostan bero på denna pälsdjursexponering? Det framfördes också att patienten borde informeras om att det finns risk för att hon som allergiker pga. exponeringen i sitt kommande yrke löper en viss risk för att utveckla en symtomgivande pälsdjursallergi. Hon bör vara uppmärksam på en sådan eventuell försämring och i så fall vidta åtgärder i tid. Det skulle t.ex. kunna innebära att hon skulle behöva ägna sig åt någon annan del av veterinärmedicinen. Eftersom hon har mycket besvär sommartid av pollen och av hö ansågs SIT vara en tänkbar behandling. Innan SIT kan starta bör dock frågan om hennes nuvarande pälsdjurskänslighet utredas. Det går inte att genomföra SIT med timotejextrakt om patienten skulle visa sig ha en manifest allergi mot de djur hon har i bostaden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uppdaterat av Marianne Eduards, 2016-09-06