Vad är Allergicentrum Stockholm?

Ett gränsöverskridande samarbete

Allergicentrum Stockholm är ett samarbete i nätverk om astma och allergi mellan primärvård och specialistvård för lung/allergi barn och vuxen, öron/näsa/hals och hud, samt Centrum för allergiforskning.
Verksamheten innefattar möten på vårdcentraler i norra och södra Stockholm samt i Södertälje med utgångspunkt från Karolinska Universitetssjukhuse i Huddinge och Solna samt Södersjukhuset.
På mötena, Allergi & luftvägsforum, ca 3 - 4 per termin, diskuteras intressanta patientfall och aktuella ämnen presenteras. Deltar gör läkare och sjuksköterskor från vårdcentraler och specialistkliniker. Även andra utbildningstillfällen ordnas under året.
 

Allergicentrum Sydväst startade sin mötesverksamhet 2004. I ledningsgruppen sitter hudspecialist Maria Gossart Karolinska Huddinge, barnallergolog Daiva Helander ALB, allergolog/lungspecialist Maria Skedinger, ÖNH-specialist Karin Toll Karolinska Universitetssjukhuset, specialist i allmänmedicin Jan Dahllöf dl Vårby VC och koordinator Marianne Eduards, ssk astma/allergi/KOL Liljeholmens VCAC Syd: Daiva Helander, Marianne Eduards, Maria Gossart, Jan Dahllöf, Nikos Lazarinis, Maria Skedinger
Saknas: Karin TollAllergicentrum Nord (Nordväst/Nordost) bildades i maj 2007. I ledningsgruppen sitter öl. Gunilla Hedlin ALB Solna, böl Eva Wikström Jonsson, Lung-allergikliniken och Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Solna, astma/KOL-sköterska/vårdutvecklare Maria Rosengren, specialist i allmänmedicin Björn Stridh, Kista VC, Maria Ingemansson Barnallergolog, Astrid Lindgrens Sjukhus,Karolinska Universitetssjukhuset och koordinator ssk Kerstin Sundell-Bergström, Allergicentrum Stockholm


Gunilla Hedlin, Kerstin Sundell-Bergström, Eva Wikström Jonsson

Allergicentrum Sydöst har startade mötesverksamheten i maj 2008. Utgångspunkt är Södersjukhuset. I ledningsgruppen sitter bl.a. öl Johan Alm, barnallergologen Sachsska barn och ungdomssjukhuset och koordinator Marina Jonsson, barn-ssk och allergisamordnare Arbets och Miljömedicin SLSO. Man har också en styrgrupp med representanter från primärvården.


Gunnar Lilja, Marina Jonsson

Arbetet sker i nära samverkan med Centrum för allergiforskning (Cfa) på Karolinska Institutet.

Hemsida för informationsutbyte

Hemsidan är tänkt som en plattform för informationsutbyte mellan primärvård och specialistvård med syfte att förbättra omhändertagande av patienter med astma och/eller allergi, samt att underlätta kvalitetsarbete.
Ansvarig för hemsidan är Marianne Eduards.

Från början tänkt att bli gemensam mottagning med utbildningmöjligheter

Verksamheten på Sydväst-sidan anknyter till ett projekt som bedrevs i Sydvästra området 1996 – 1998 av en grupp läkare och sjuksköterskor från sjukhuset och primärvården. Målsättningen var från början är att i likhet med Allergicentrum i Linköping etablera en gemensam mottagning för allergisjukdomar där såväl specialister i barnmedicin, hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och vuxenallergologi samarbetar med allmänmedicinare. Utbildnings och auskultationsplatser för ST-läkare och sjuksköterskor skulle också finnas. Bildandet av kliniska allergicentra ingår i SLL: s handlingsprogram för allergisjukdomar men har inte genomförts på grund av bristande resurser.

Rondverksamhet med falldiskusioner
Istället satsades på rondverksamhet ute på vårdcentraler med syfte att öka förutsättningarna att omhänderta patienter med allergiska sjukdomar i närsjukvården.
Målet är även att förstärka samverkan mellan olika specialister och primärvård inom ämnet allergi, samt att öka samverkan avseende forskning och utbildning. 

Namnbyte
I maj 2015 beslutades att ändra från namnet allergirond till Allergi & luftvägsforum. Orsaken är att namnet bättre täcker de ämnen som avhandlas på mötena dvs. allergi, astma och KOL. Även ÖNH och Hud inkluderas i namnet. Vi riskerar inte heller att blandas ihop med allergironder i skolorna som är en annan typ av verksamhet.

Historik
Allergicentrum Syd startades i Sydvästra Stockholm 2001 av Distriktsläkare Elisabet Svensson, vuxenallergolog Gunnar Bylin, barnallergolog Anne Kihlström, hudläkare Miruna Nyrén, öronläkare Pär Stjärne, områdeschef/projektledare Kjell Zahr SLL, sjuksköterskorna Marianne Eduards och Kerstin Sundell-Bergström.
Allergolog Gunnar Bylin och distriktsläkare Elisabet Svensson
 

 

 

Elisabet Svensson Gunilla Hedlin Marianne Eduards Maria Skedinger Anne Kihlström Karin Toll Jan Dahllöf
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2018-02-14